„FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167, 87-100 Toruń w partnerstwie z:

– Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, na podstawie Umowy nr UM_WR.431.1.167.2020 o dofinansowanie projektu grantowego nr RPKP.01.06.02-04-0001/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Schematu: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Dofinansowanie z projektu UE: 1999,63 PLN

Umowa o powierzenie grantu nr 2/FWI-C19/2020/23/UPG/736

 

 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacja dla innowacyjnych MŚP
Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 33 283,98 PLN

Umowa o powierzenie grantu nr GO/1/GKO/2020/619