Ochrona danych osobowych od zawsze jest dla naszej firmy ważna – stanowi element naszej wiarygodności, buduje zaufanie naszych klientów. Jesteśmy gotowi na RODO – od 25 maja 2018 r. nasza firma przestrzegać będzie zasad określonych w RODO.

Wdrożyliśmy w firmie wszystkie niezbędne elementy, które zwiększą bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, m.in.:

- zadbaliśmy o prawidłowość przetwarzanych danych,

- wprowadziliśmy niezbędne procedury zapewniające możliwość realizacji uprawnień osób, których dane przetwarzamy – w tym prawa dostępu czy prawa do sprostowania danych, - wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@globtravel.pl Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży Travel sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy Starym Rynku 1.

Nasze dane kontaktowe: infolinia 502 132 042 lub 791 522 522 biuro@globtravel.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO)

– „wykonanie umowy”, wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO)

– „obowiązek prawny”, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– „prawnie uzasadniony interes”, marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO)

– „zgoda”. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych, biurom podróży lub firmom ubezpieczeniowym, które będą obsługiwały państwa imprezę turystyczną; innym administratorom, np. liniom lotniczym. Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@globtravel.pl